Catriona McKay & Chris Stout, Bare Knuckle (photo by Kris Kesiak)

kesiak-stoutmckay-aug17-0140-Edit-Edit


Catriona McKay 2020